Historie

Vereniging Oranjedag Heelsum is op 21 september 1925 opgericht. Alle notulen van algemene ledenvergaderingen en jaarverslagen van de Oranjevereniging zijn vanaf 1925 bewaard gebleven. Een uniek stukje historie over Heelsum.

Dat de originele notulen nog bestaan, is te danken aan oud-bestuurslid L. Jansen, die in de oorlog de boeken zo waardevol vond, dat hij ze niet heeft weggegooid, maar in de grond begraven. Het vaandel van de vereniging is helaas in de oorlog verloren gegaan. Na de oorlog hebben de bestuursleden de opgegraven boeken met daarin de notulen zorgvuldig bewaard. Daardoor kan de geschiedenis van de vereniging nauwkeurig worden gereconstrueerd.

Het eerste bestuur bestond uit:
voorzitter A. van Teylingen, H. Jansen, W.E. Prinsen, Th. Geurtsen, W. Stegherr, C.M. Crum, M. Schut, G. Heykamp en A. de Jong.

Na een jaar had de vereniging 176 leden. Gezien het geringe aantal huizen dat Heelsum en Doorwerth toen had, betekende het dat nagenoeg ieder gezin lid was van de Oranjevereniging. Het startkapitaal was fl 13,23 en een halve cent. Bij de gemeente werd een subsidie van fl 0,50 per kind aangevraagd.

De commissieleden van de ‘Heelsumsche Oranjevereeniging’ in 1930:
bestuur1930

Landelijke aandacht kregen de historische landspelen in 1935 in de tuin van villa Laura. In de notulen staat het volgende:
“De voorzitter zette het doel van de landspelen tijdens een vergadering waar 23 leden aanwezig waren uiteen. In de eerste plaats omdat onze vereniging het 10 jarige bestaan hoopt te vieren. Daar wij in andere jaren de gewone volksspelen hebben gebracht, willen we nu eens iets anders brengen.”

Dat het anders was, is op te maken uit het aantal stoelen dat werd gehuurd. Uit Wageningen, Renkum, Heelsum, Oosterbeek en Apeldoorn kwamen in totaal 2115 stoelen voor het publiek. Alleen al voor de huur van de stoelen werd ƒ146,75 betaald.

In 1965 bestond de vereniging 40 jaar. De heer Adriaanse was toen een jaar voorzitter. Er was natuurlijk de gebruikelijke receptie die door veel besturen van andere verenigingen werd bezocht. Maar het klapstuk was het optreden op zaterdagavond 16 oktober 1965 in de R.-K. kerk van de “Maastreechter Staar”. Een mannenkoor dat 180 leden telde.

Het welkomstwoord werd tot ieders verbazing door de heer Adriaanse in het Limburgs uitgesproken, hetgeen door de leden van het koor met een luid applaus werd beloond. De koorleden kregen in Rehoboth een broodmaaltijd aangeboden. Het optreden werd een succes. De kerk was geheel bezet. Het succes werd hetzelfde jaar omgezet in een ledengroei van 650 naar 805 leden.

Kuipje steken – Als je aan oud-Heelsumers naar een leuke activiteit van de Vereniging Oranjedag Heelsum vraagt, dan komen de verhalen over het kuipje steken direct omhoog. Al in de beginperiode werd er op Koninginnedag kuipjesteken georganiseerd, zoals blijkt in het overzicht uit 1932. De laatste keer was in 1996. Voor deze activiteit is veel materiaal nodig. In de vijftiger en zestiger jaren werd er rails en een lorrie van de steenfabriek gebruikt. De laatste keer in 1996 hebben Gerrit Beekhuizen en Evert-Jan van de Born met steigerpalen een rails gemaakt. Het karretje dat toen in elkaar is gelast, is nog in het bezit van de vereniging.

Het vijftigjarige bestaan van de Vereniging Oranjedag Heelsum in 1975 werd in september met verschillende activiteiten gevierd. Het bestuur startte een ledenwerfactie met het doel het 1000ste lid inschrijven. Dit aantal werd helaas niet gehaald. Naast Koninginnedag en een feestprogramma op 5 mei werden er dat jaar voor het jubileum de volgende activiteiten georganiseerd:

• 13 september ballonvaart van de heer Boesman.
• 15 september bustocht voor bejaarden
• 16 september bustocht voor mindervaliden
• 17 september tekenwedstrijd voor kinderen
• 18 september avondmarkt aan de Kamperdijklaan
• 19 september lampionnenoptocht
• 20 september receptie in hotel Klein Zwitserland

Oorsprong avondmarkt
Bovenstaand overzicht is bijzonder, omdat uit de activiteit op 18 september de Unicum avondmarkt is ontstaan, die ook nu nog ieder jaar veel bezoekers trekt uit de wijde omgeving van Heelsum.